hngl.net
当前位置:首页 >> 五年级下册的计算题和解决问题 >>

五年级下册的计算题和解决问题

0.8×[15.5-(3.21+5.79)] (31.8+3.2×4)÷5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 194-64.8÷1.8×0.9 36.72÷4.25×9.9 5180-705×6 24÷2.4-2.5×0.8 (4121+2389)÷7 671×15-974 0.8×[7.9-(2+5)] 469×12+1492 405×(3213-3189) 3.416÷(0.016×35...

一、脱式计算 2.5×7.1×4 16.12×99+16.12 5.2×0.9+0.9 7.28×99+7.28 4.3×50×0.2 60-2.68×0.5 26×15.7+15.7×24 (2.275 +0.625)×0.28 3.94+34.3×0.2 1.2×(9.6÷2.4)÷4.8 9×1.1×4.7 2.7×5.4×3.9 3.6×9.85-5.46 8.05×3.4+7.6 6.58×4.5×0.9 2.8×0....

(31.8+3.2×4)÷5 =(31.8+12.8)÷5 =44.6÷5 =8,92, 31.5×4÷(6+3) =31.5×4÷9 =126÷9 =14. 0.64×25×7.8+2.2 =124.8+2.2 =127.

如图

先给100道: 90 + 76 75/22 - 77/4 53/32 - 84/11 26/14 - 65/27 54 - 28 59.6 * 26.9 44/24 + 79/42 68/68 - 92/90 93 + 89 88.5 + 11.8 23 / 22 49 * 26 72.6 * 52.5 74 / 18 56 - 20 62.3 * 18.1 16/9 * 63/1 16 + 6 27.8 / 23.5 53 + 20 53/...

1.21的最大因数和最小因数的差是多少?和是多少?它们的商呢? 2.一个数既是8的倍数,又是48的因数,这个数可能是多少? 3.下面哪些是既是8的倍数,有是160的因数? 4 8 16 32 80 160 1.0 42 1 2.8 16 24 48 优质解答 第1个问题: 21=21*1 所以最大因数...

虽然有的题目比较费时间,但是也只能 这样来提高自己的学习水平,多和老师交流,在网上是问不到答案的哈 老师是很乐意学生去问问题的,问多了 老师也会给很多学习上的建议

简便: 1. 5/2 -( 3/2 + 4/5 ) 2. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 3. 5/6 + ( 1/2 + 2/3 ) 4. 9/7 - ( 2/7 - 10/21 ) 5. 3/7 + 49/9 + 4/7 6. 8/9 + 15/36 + 3/27 7. 5/2 - ( 3/2 + 4/5 ) 8. 7/8 + ( 1/8 + 1/9 ) 9. 9/7 - ( 2/7 - 10/21 ) ...

30.8÷[14-(9.85+1.07)] [60-(9.5+28.9)]÷0.18 2.881÷0.43-0.24×3.5 20×[(2.44-1.8)÷0.4+0.15] 28-(3.4+1.25×2.4) 2.55×7.1+2.45×7.1 777×9+1111×3 0.8×〔15.5-(3.21+5.79)〕 (31.8+3.2×4)÷5 31.5×4÷(6+3) 0.64×25×7.8+2.2 2÷2.5+2.5÷2 ...

小数乘除法计算题 乘法: 5.6×2.9 3.77×1.8 0.02×96 5.22×0.3 9.99×0.02 4.67×0.9 5×2.44 1.666×6.1 9.432×0.002 5.6×6.5 4.88×2.9 5.61×4.3 8.9×2.4 5.5×55 9.77×0.02 1.384×5.1 8.78×83 2.6×61 0.059×0.2 4.268×1.7 57×5.7 9.46×2.85 17.8×6.4...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hngl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com